EAL-qual-logo

  • Home
  • News
  • EAL Awarding - Qualification Continuity Update for Wales

We understand the importance of maintaining a transparent and predictable environment for our centres and their prospective learners. We want to assure you that despite ongoing reforms to the English qualification landscape, we remain fully committed to serving our customers in Wales with high-quality qualifications and resources. 

Every learner’s journey deserves stability and the opportunity to pursue their educational goals without undue disruption. As part of our dedication to upholding these values, we have carefully reviewed our policies and have decided to safeguard all qualifications currently designated in Wales. This means that effective from September 2023, we will not close registrations on any qualifications until 31st July 2024.  

We are now beginning to engage with centres across Wales to understand better and review uptake and anticipated future demand for existing qualifications and listen to centres' needs for new products addressing future skills needs in Wales. Any future qualification withdrawals will be carefully considered and limited to those products that no longer serve a clear purpose for learners and our customers.   

We recognise that the process of planning and delivering education involves careful planning and preparation, and any potential changes to qualification statuses can significantly impact these plans. By committing to maintaining the status quo, we aim to provide learners and centres the reassurance they need to plan for and deliver EAL’s qualifications with confidence. 

Please don’t hesitate to contact us with any questions or concerns you may have about our approach. We value our relationships with our Centres and are happy to provide any additional information you may need.

EAL will be attending ColegauCymru Annual Conference on 12th October 2023. 

EAL will host an online webinar on Tuesday, 26th September 2023, to discuss EAL’s Engineering and Manufacturing curriculum offer for Wales. For further information on the webinar- EAL Engineering & Manufacturing Curriculum Offer in Wales Tickets, Tue 26 Sep 2023 at 13:00 | Eventbrite.

Thank you for your continued trust in EAL; we look forward to a fruitful partnership that enables learners to thrive and succeed. 

Dyfarnu EAL - Diweddariad Dilyniant Cymwysterau i Gymru

Rydym yn deall pwysigrwydd cynnal amgylchedd tryloyw a rhagweladwy i'n canolfannau a'u darpar ddysgwyr. Rydym am eich sicrhau, er gwaethaf diwygiadau parhaus i dirwedd cymwysterau Lloegr, ein bod yn parhau i fod yn gwbl ymrwymedig i wasanaethu ein cwsmeriaid yng Nghymru gyda chymwysterau ac adnoddau o ansawdd uchel.

Mae taith pob dysgwr yn haeddu sefydlogrwydd a'r cyfle i ddilyn eu nodau addysgol heb darfu gormodol. Fel rhan o'n hymroddiad i gynnal y gwerthoedd hyn, rydym wedi adolygu ein polisïau yn ofalus ac wedi penderfynu diogelu'r holl gymwysterau sydd wedi'u dynodi yng Nghymru ar hyn o bryd. Mae hyn yn golygu, o fis Medi 2023, na fyddwn yn cau cofrestriadau ar unrhyw gymwysterau tan 31 o Orffennaf 2024.  

Rydym bellach yn dechrau ymgysylltu â chanolfannau ledled Cymru i ddeall yn well ac adolygu'r nifer sy'n manteisio arnynt a'r galw a ragwelir yn y dyfodol am gymwysterau presennol a gwrando ar anghenion canolfannau am gynhyrchion newydd sy'n mynd i'r afael ag anghenion sgiliau yng Nghymru yn y dyfodol. Bydd unrhyw dynnu’n ôl ar gymhwyster yn cael ei ystyried yn ofalus a'i gyfyngu i'r cynhyrchion hynny nad ydynt bellach yn cyflawni pwrpas clir i ddysgwyr a'n cwsmeriaid.   

Rydym yn cydnabod bod y broses o gynllunio a darparu addysg yn cynnwys cynllunio a pharatoi gofalus, a gall unrhyw newidiadau posibl i statws cymwysterau effeithio'n sylweddol ar y cynlluniau hyn. Trwy ymrwymo i gynnal y status quo, ein nod yw rhoi'r sicrwydd y mae angen i ddysgwyr a chanolfannau gynllunio ar gyfer cymwysterau EAL a'u darparu'n hyderus.

Peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni gydag unrhyw gwestiynau neu bryderon sydd gennych am ein dull. Rydym yn gwerthfawrogi ein perthynas â'n Canolfannau ac yn hapus i ddarparu unrhyw wybodaeth ychwanegol y gallai fod ei hangen arnoch.

Bydd EAL yn mynychu Cynhadledd Flynyddol Colegau Cymru ar 12 Hydref 2023.

Bydd EAL yn cynnal webinar ar-lein ddydd Mawrth, 26 Medi 2023, i drafod cynnig cwricwlwm Peirianneg a Gweithgynhyrchu EAL i Gymru. Am fwy o wybodaeth am y webinar – Cynnig Cwricwlwm Peirianneg a Gweithgynhyrchu EAL yng Nghymru, Mawrth 26 Medi 2023 am 13:00 | Eventbrite.

Diolch i chi am eich ymddiriedaeth barhaus yn EAL; Rydym yn edrych ymlaen at bartneriaeth ffrwythlon sy'n galluogi dysgwyr i ffynnu a llwyddo.

Search